Artykuły powiązane

Do wygrania suknia ślubna z kolekcji Sedinum Bridal!


Zabawa organizowana jest przez nasz kanał Wedding Academy TV na portalu YouTube.
Tam właśnie zapraszamy przyszłe panny młode, które chciałyby wygrać suknię.
Konkurs obejmuje kolejne cztery odcinki naszego programu, warto zatem zasubskrybować kanał, aby ich nie przegapić - WEDDING ACADEMY TV
W opisie odcinka bieżącego odcina znajdziecie opis i zasady konkursu - https://youtu.be/tv6RNu4zZaM zaś regulamin na końcu niniejszego artykułu.

Laureatka będzie miała do wyboru jedną z poniższych modeli sukni ślubnej:
• model A365, rozmiary od 36 do 42 (S, M, L, XL) w kolorze białym lub ivory
• model A366, rozmiary od 36 do 42 (S, M, L, XL) w kolorze białym lub ivory
• model A377, rozmiary od 36 do 42 (S, M, L, XL) w kolorze białym lub ivory
Suknia zostanie uszyta oraz przesłana na wskazany adres na terenie Polski.

Życzymy Powodzenia

 

Regulamin konkursu „Wygraj suknię ślubną Sedinum Bridal”

§1
Postanowienia Ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Baltic Art Sylwia Matczak z siedzibą przy ul. Chmielewskiego 22a w Szczecinie, zwany dalej Organizatorem
2. Sponsorem nagrody w konkursie jest firma PPH Mercator Dariusz Filipczak z siedzibą przy ul. Traugutta 111 w Szczecinie zwany dalej Fundatorem.
2. Czas trwania Konkursu zostaje określony od publikacji odcinka nr 4 do publikacji odcinka nr 7
3. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.

§2
Uczestnictwo w konkursie
1. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione lub współpracujące z Organizatorem oraz Fundatorem oraz ich rodziny.
2. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych posiadających zdolność do czynności prawnych.

§3
Przystąpienie do Konkursu
1. Przystąpienie do Konkursu automatycznie oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
2. Zadaniem osób przystępujących do Konkursu będzie udostępnienie linków do odcinków 4, 5, 6, na swojej tablicy Facebook z oznaczeniem @e_wesele_pl oraz umieszczenie pod jednym z tych odcinków Wedding Academy komentarza w którym przekonają Organizatora dlaczego powinny wygrać. Należy także zasubskrybować nasz kanał oraz polubić ww. odcinki. Najciekawszy i najbardziej przekonujący (w opinii Organizatora) komentarz będzie uznany za zwycięski.
3. Każdy uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych w związku z uczestnictwem w Konkursie, w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe zwycięzców Konkursu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. Zmianami).

§4
Nagrody
1. Nagrodą w konkursie jest suknia ślubna – do wyboru jedna z trzech wskazanych w §4 pkt.5 modeli, kolorów i rozmiarów z kolekcji Sedinum Bridal ufundowana przez Fundatora.
2. Wartość nagrody to około 2000zł.
3. W skład nagrody wchodzi:
• uszycie sukni dla Laureatki spośród wskazanych modeli, kolorów i rozmiarów (§4 pkt.5)
• przesłanie sukni na wskazany przez Laureatkę adres na terenie Polski
4. Laureatka będzie miała do wyboru jedną z poniższych modeli sukni ślubnej:
• model A365, rozmiary od 36 do 42 (S, M, L, XL) w kolorze białym lub ivory
• model A366, rozmiary od 36 do 42 (S, M, L, XL) w kolorze białym lub ivory
• model A377, rozmiary od 36 do 42 (S, M, L, XL) w kolorze białym lub ivory
5. Nagroda nie podlegają wymianie na inną, ani też nie podlega wymianie na pieniądze częściowo lub w całości.
6. Suknia zostanie uszyta i przesłana na adres zwycięscy w terminie do 40 dni po wyborze modelu i rozmiaru oraz przekazaniu adresu Organizatorowi.
7. Organizator nie jest fundatorem nagród.


§5
Reklamacje
1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora w terminie do 7 od daty zakończenia Konkursu, która przypadnie na dzień publikacji odcinka nr 7
2. Wszelkie reklamacje winny zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres, datę, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia do Organizatora.
4. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
5. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

§6
Postanowienia końcowe
1. Treść Regulaminu będzie dostępna na portalu e-wesele.pl
2. Biorący udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na wszystkie zasady określone w Regulaminie.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działalność podmiotów świadczących usługi pocztowe lub telekomunikacyjne, w tym zapewniające dostęp do sieci Internet oraz błędne działanie aplikacji.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość oraz sposób realizacji nagród oferowanych przez fundatorów.
5. Wszelkie należne podatki i opłaty skarbowe wynikające z przepisów prawa pokrywa we własnym zakresie Laureat.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy kodeksu cywilnego.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie,

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r., Nr 101, poz.926 z późn. zmianami).
2. Wyrażam zgodę na udostępnianie przez Organizatora moich danych osobowych fundatorom
nagród, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 101, poz.926 z późn. zmianami).