Artykuły powiązane

Wybraliście już datę, zarezerwowaliście termin sali weselnej. Pora zająć się formalnościami, które wbrew pozorom zajmą dużo czasu. Oto jakie dokumenty będą niezbędne do zawarcia ślubu w różnych wyznaniach.

Jeżeli macie już ustaloną datę ślubu, to warto jak najszybciej wybrać rodzaj ceremonii, a także miejsce, w którym chcecie ślubować. Ze względu na dużą liczbę uroczystości, datę i godzinę należy zarezerwować ze znacznym wyprzedzeniem. Nie ma reguły, co do wyboru kościoła. Według tradycji powinna być to parafia panny młodej. Narzeczeni jednak coraz częściej odchodzą od tego zwyczaju, a ślub odbywa się w kościele blisko miejsca zamieszkania pary młodej.

Kościół rzymskokatolicki
Jeżeli zdecydowaliście się na ceremonię w kościele, to należy pamiętać o kilku formalnościach. Przede wszystkim będą to nauki małżeńskie. W zależności od parafii może to być nawet dziesięć spotkań, dlatego warto sprawdzić ich terminy nawet na kilka miesięcy przed ślubem. Na około miesiąc przed uroczystością w parafii, w której będziecie ślubować, należy złożyć świadectwo chrztu z informacją o bierzmowaniu. Jeżeli zdecydowaliście się na ślub konkordatowy niezbędne będzie również zaświadczenie z USC o braku przeszkód do zawarcie związku małżeńskiego.
W dwie kolejne niedziele poprzedzające uroczystość zaślubin, w parafiach pary młodej ogłaszane są zapowiedzi. Jeżeli ślub będzie zawierany w innej parafii,
to po zapowiedziach narzeczeni otrzymują licencję. Należy ją przedstawić w parafii, w której odbędzie się uroczystość zaślubin. Po ogłoszonych zapowiedziach należy odbyć pierwszą spowiedź. Koniecznie należy wziąć zaświadczenie.
Zawierając ślub z osobą innego wyznania (ochrzczoną), zgodę na małżeństwo musi wydać biskup diecezji. Prośbę składa się za pośrednictwem parafii, w której odbędzie się ślub. Na ślub z osobą nieochrzczoną niezbędną będzie dyspensa, którą może wydać biskup. W imieniu proboszcza o dyspensę występuje wikariusz.
Koszty ślubu są zazwyczaj dobrowolną ofiarą młodych. Czasami zdarza się, że wysokość tej "dobrowolnej ofiary" może zostać określona odgórnie. Do kosztów związanych z kościołem należy doliczyć również zapłatę dla  organisty. Opłaca się go osobno i tutaj zwykle kwota jest z góry określona.
Jeszcze słowo o świadkach podczas ceremonii kościelnej. Muszą to być osoby pełnoletnie, które w dniu ślubu będą mogły wylegitymować się dowodem osobistym. Potrzebne będzie również świadectwo chrztu i bierzmowania, a także zaświadczenie o odbytej spowiedzi. Świadkami w kościele mogą być osoby tej samej płci.

Urząd Stanu Cywilnego
Podobnie jak z parafią, macie prawo wyboru USC. Zazwyczaj wybiera się ten położony najbliżej domu państwa młodych lub sali, w której odbywać się będzie wesele. W Urzędzie Stanu
Cywilnego należy uiścić opłatę za sporządzenie aktu małżeńskiego oraz złożyć zapewnienie o braku przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego. Na tej podstawie kierownik USC wydaje zaświadczenie. Data ślubu może być wyznaczona po miesiącu i jednym dniu od daty złożenia dokumentów. Najbardziej obleganą datą ślubowania w USC jest 14 lutego. Pary wierzą, że Święty Walenty przyniesie im dużo szczęścia na nowej drodze życia. Jeżeli również zamierzacie dołączyć do grona tych szczęśliwców, zarezerwujcie termin jak najszybciej.
Jeżeli narzeczeni są Polakami i biorą ślub po raz pierwszy, muszą przedstawić w USC dowody osobiste oraz skrócone odpisy aktu urodzenia. Wdowa lub wdowiec muszą dołączyć akt zgonu małżonka, a osoba rozwiedziona skrócony akt małżeństwa, a także odpis wyroku sądu potwierdzający rozwód. Wszystkim uczestnikom ceremonii niezbędne będą dowody osobiste. Świadkowie powinni mówić po polsku i mieć ukończone 18 lat. Cudzoziemiec musi złożyć dokument stwierdzający, że według prawa kraju ojczystego nie ma przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego. Zaświadczenie wydają władze kraju rodzinnego lub przedstawicielstwo konsularne w Polsce.
W dokumencie powinny się znaleźć: dane personalne, obywatelstwo, stan cywilny, imiona i nazwisko osoby, z którą zamierza wziąć ślub. Jeżeli pojawią się trudności z uzyskaniem dokumentu,  to na wniosek cudzoziemca sąd polski może go zwolnić z tego obowiązku. Zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego może być złożone przed polskim konsulem. Obcokrajowiec musi mieć paszport i poświadczenie zameldowania na pobyt czasowy na terenie RP. Wyrok rozwodowy sądu zagranicznego musi być uznany przez sąd polski na terenie RP. Do każdego dokumentu w języku obcym należy załączyć tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Kościół ewangelicko - reformowany
Jedno z narzeczonych przystępujących do ceremonii musi być członkiem tego kościoła i mieć świadectwo chrztu. Do ślubu konieczne będzie również zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Jeżeli odbędzie się tylko ślub kościelny, to należy złożyć zaświadczenie o zawarciu małżeństwa z USC. Nauki przedmałżeńskie są zastąpione przez indywidualne rozmowy. Uroczystość może odbyć się już po trzech tygodniach od złożenia dokumentów. Nie ma ustalonych opłat za udzielenie ślubu, a świadkowie, którzy powinni być pełnoletni nie muszą być członkami Kościoła.

Kościół ewangelicko - metodystyczny
Narzeczeni muszą odbyć indywidualne rozmowy z pastorem. By wziąć ślub ze skutkiem cywilnym, należy złożyć zaświadczenie z USC o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego. Potrzebne jest również świadectwo chrztu. Małżeństwo nie może zawrzeć osoba nieochrzczona. Zapowiedzi ogłaszane są przez cztery kolejne tygodnie w niedzielę. Koszt uroczystości to dobrowolna ofiara, a świadkowie powinni być pełnoletnimi chrześcijanami.

Kościół ewangelicko - augsburski
By wziąć ślub kościelny ze skutkiem cywilnym należy złożyć zaświadczenie z USC o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego i przedstawić świadectwo chrztu. Narzeczeni muszą odbyć indywidualne rozmowy z przedstawicielem Kościoła. Ważną rzeczą jest fakt, że jedno z narzeczonych powinno należeć do parafii, w której odbędzie się ślub. W przypadku, jeśli małżeństwo będzie zawarte z osobą innego wyznania, szczegóły ustala się z kapłanem. Koszt uroczystości to dobrowolna ofiara, a świadkowie podobnie jak w każdym wyznaniu powinny być osobami pełnoletnimi i ochrzczonymi.

Kościół anglikański
Od przyszłej pary młodej wymagane jest zawarcie ślubu cywilnego. Jedno z narzeczonych powinno być parafianinem i mieć świadectwo chrztu. Nauki przedmałżeńskie to cztery rozmowy indywidualne w ciągu miesiąca. Opłata za uroczystość jest z góry określona
i wynosi około 300 zł. Świadkowie nie muszą być wyznania anglikańskiego, ale powinni być pełnoletni.

Kościół prawosławny
Przygotowania do ślubu w obrządku prawosławnym należy rozpocząć około miesiąc przed ustaloną datą. Nie ma nauk przedmałżeńskich, ale narzeczeni odbywają przynajmniej dwie rozmowy z popem. Gdy jedno z narzeczonych jest innego wyznania, spotkań może być więcej. W cerkwi należy złożyć świadectwo chrztu oraz zaświadczenie z USC o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego.

Ciekawostką jest, że śluby odbywają się zazwyczaj w niedzielę. Najpóźniej tydzień przed ślubem należy przystąpić do spowiedzi. Otrzymuje się wówczas świadectwo przedślubne, które należy złożyć w parafii, w której odbędzie uroczystość. Zapowiedzi ogłaszane są równocześnie w parafiach obu narzeczonych przez trzy niedziele poprzedzające datę ślubu. Nie można zawrzeć małżeństwa z osobą nieochrzczoną. Ofiara za ceremonię jest dobrowolna, ale zwyczajowo wynosi od 200 do 500 zł. Do tej sumy należy doliczyć jeszcze chór, który kosztuje 200 - 500 zł. Jeśli chodzi o świadków, to podobnie jak wszędzie, powinni być pełnoletni, a dodatkowo być wyznania prawosławnego.