e-wesele.pl

social media

Autor Wątek: Projekt umowy z kamerzystą  (Przeczytany 1628 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Agnieszka32

  • phpBB Moderator
  • uzależniony
Projekt umowy z kamerzystą
12 czerwca 2006, 08:48
UMOWA O DZIEŁO

zawarta w dniu ................ r., w Szczecinie, pomiędzy
..........................................................................................................................................................., zwanym dalej Zamawiającym, a firmą ...............................................,reprezentowaną przez.....................................,zwaną dalej Wykonawcą,


§ 1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieło polegające na: wyprodukowaniu filmu - pamiątki ślubnej ( nagranie obrazu, opracowanie sfilmowanego materiału, montowanie obrazu ).
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest m.in. do:
nagrania obrazu w dniu...........w godzinach od..........do..........(łącznie ok.......godzin materiału surowego), w tym :
......................................................(tu wpisać kolejno to, co chcecie by koniecznie zawierał film),
.....................................................,
.....................................................
Przybliżony czas trwania gotowego materiału filmowego-.......godzin.

§ 2
Wykonawca zobowiązuje się przy wykonaniu dzieła, o którym mowa w §1, respektować wskazówki Zamawiającego.

§ 3
Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy, jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz, że posiada  niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

§ 4
Strony ustalają, że w terminie do................Wykonawca przekaże Zamawiającemu gotowy film na następujących nośnikach:

1.kaseta VHS- ..........sztuk,
2.płyta DVD- ............sztuk
Po wykonaniu dzieła oryginalne nośniki stanowić będą własność ........................................


§ 5
Wynagrodzenie za wykonanie dzieła zostało ustalone  w wysokości ................................ zł (słownie zł.........................................) brutto .

§ 6
W dniu podpisania umowy Wykonawca otrzyma zadatek w wysokości .............zł (słownie...........złotych) na poczet wykonania umowy.

§ 7
Strony ustalają, że w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji umowy po ................(data) kwota zadatku nie zostanie mu zwrócona. W  przypadku rezygnacji przez Wykonawcę z realizacji umowy przed ................(data), zadatek o którym mowa w § 6 umowy zostanie zwrócony Zamawiającemu w podwójnej wysokości.

§ 8
Zapłata pozostałej części wynagrodzenia nastąpi najpóźniej w dniu odbioru dzieła przez Zamawiającego. Wynagrodzenie określone w § 5 wyczerpuje wszystkie roszczenia finansowe Wykonawcy, które mogą wynikać z niniejszej umowy.  

§ 9
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu najwyższej staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki filmowej.
Wykonawca zapewnia że na przedmiocie umowy nie ciążą prawa czy obciążenia na rzecz osób trzecich.

§ 10
Zamawiający może odmówić przyjęcia dzieła, jeżeli nie odpowiada ono wymogom określonym niniejszą umową lub jeżeli jego wykonanie odbiega od norm sztuki filmowej. Jednocześnie Zamawiający może uzależnić przyjęcie przedmiotu umowy od dokonania zmian lub poprawek. W takiej sytuacji Wykonawca dokona zmian lub poprawek w terminie odrębnie ustalonym przez Strony. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania zmian i poprawek dzieła nieodpłatnie.  

§ 11
W przypadku nie usunięcia w ustalonym terminie wad fizycznych, o których mowa  w § 10, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. Gdy szkoda nie będzie możliwa do usunięcia lub gdy jakość filmu będzie w sposób rażący odbiegała od ogólnie przyjętych norm sztuki filmowej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości................zł (słownie...........złotych)
 

§ 11
Wykonawca oświadcza, że Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszczerbek na zdrowiu, poniesione przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.  

 §15.
Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie ma prawa zlecania wykonania postanowień niniejszej umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego.

§16.
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

§17
Strony oświadczają, że wszelkie ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień umowy będą starały się rozwiązać polubownie. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.

§18.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.Wykonawca:

.......................................
........................................

REGON...........................NIP.............................

Podpis:..................................
Zamawiający

....................................................
Podpis.........................................

Offline madziOOnia Kobieta

  • bywalec
  • data ślubu: 21 czerwiec 2008
Projekt umowy z kamerzystą
1 marca 2007, 16:24
A co jeśli tręść umowy jest DUZO skromniejsza?????????????? Podpisywać czy stworzyć nowa? tylko samemu?

Offline milenaw Kobieta

  • Chuck Norris
  • data ślubu: 08-09-2007
Projekt umowy z kamerzystą
4 marca 2007, 12:25
Nasza umowa z kamerzystą nie jest aż tak rozbudowana ale myślę że nie będzie z tym żadnego problemu.