Artykuły powiązane

REGULAMIN KONKURSU „Konkurs 16. Wielkiej Gali Ślubnej”

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Konkurs 16. Wielkiej Gali Ślubnej” (dalej „Konkurs”), jest Sylwia Matczak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Baltic Art Sylwia Matczak z siedzibą w Szczecinie przy ul. Chmielewskiego 22 posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 629-169-48-31 (dalej „Organizator”).
2. Zasady Konkursu zawarte są w niniejszym regulaminie (dalej „Regulamin”), udostępnionym Uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej Organizatora pod adresem http://www.e-wesele.pl oraz w miejscu przebiegu, tj. Event Arena, przy ul. Staszica 1 w Szczecinie podczas 16. Wielkiej Gali Ślubnej (dalej „Gala”).
3. Konkurs trwa od dnia 29 grudnia 2019 roku do dnia 26 stycznia 2020 roku, w tym zgłaszanie zdjęć przez Uczestników i głosowanie do dnia 23 stycznia 2020r.
4. Organizator przeprowadza Konkurs na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz w Internecie w ramach portalu społecznościowego Facebook znajdującego się pod linkiem: http://www.facebook.com (dalej „Serwis Facebook”).
5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią promocyjną, zakładem wzajemnym, loterią fantową, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).

§ 2
Uczestnicy

1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie przyszli małżonkowie, będący pełnoletnimi osobami fizycznymi, stanu wolnego, mieszkający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, zamierzający zawrzeć związek małżeński (dalej „Uczestnicy”).
2. W finale Konkursu podczas Gali obligatoryjny jest udział obojga Uczestników zamierzających zawrzeć związek małżeński.
3. W konkursie nie mogą wziąć udziału:
a) osoby pozostające w związku małżeńskim,
b) osoby, które brały udział w Finale poprzednich edycji Konkursu,
c) pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
1. Przystępując do Konkursu, Uczestnicy wyrażają zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie oraz akceptują i zobowiązują się przestrzegać postanowień Regulaminu.

§3
Ogólne zasady konkursu

1. Konkurs składa się z dwóch części: kwalifikacji oraz finału, a także gier o nagrody dodatkowe.
2. Kwalifikacje służą wyłonieniu 6 par zamierzających zawrzeć związek małżeński (Uczestników) do części finałowej.
3. Gra o nagrody dodatkowe służy rozdysponowaniu pośród Uczestników tychże nagród.
4. Wyłanianie Uczestników odbywać się będzie na 2 sposoby:
a. część kwalifikacyjna odbywająca się na Portalu Facebook, z którego Organizator wyłoni trzy pary finałowe.
b. część kwalifikacyjna odbywająca się podczas Gali, gdzie Organizator wyłoni trzy pary finałowe.
5. Podczas finału zadaniem uczestników Konkursu będzie uzyskanie największej liczby punktów podczas konkurencji (zabaw) przygotowanych i przeprowadzonych przez Konferansjera.

§4
Przystąpienie do Konkursu

1. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu.
2. Poprzez przystąpienie do Konkursu, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach związanych z realizacją Konkursu oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (D.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 923 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Sylwia Matczak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Baltic Art z siedzibą w Szczecinie przy ul. Chmielewskiego 22. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania. Nadto Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora oraz podmiotów współpracujących przy organizacji Konkursu, informacji związanych z Konkursem drogą elektroniczną lub telefoniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz.1204 ze zm.).
3. Przystąpienie do części konkursu opisanej w §3 ust. 3 lit. a odbywa się poprzez kliknięcie wezmę udział w wydarzeniu pod linkiem https://bit.ly/2QynvjW oraz przesłanie za pomocą formularza znajdującego się na Stronie Organizatora, Zdjęcia Uczestników (przyszłej pary młodej) oraz następujących danych osobowych Uczestników:
a) imiona i nazwiska Uczestników (przyszłej pary młodej),
b) miejsce zamieszkania jednego z narzeczonych
c) adres e-mail do korespondencji,
d) nr telefonu,
e) datę ślubu - planowaną lub przybliżoną
f) miejsce ślubu (miejscowość)
4. Przystąpienie do części konkursu §3 ust. 3 lit. b odbywa się poprzez obecność na Gali z posiadanym ważnym biletem wstępu i nie wymaga wypełniania formularza. Przystąpienie do Konkursu na tym etapie możliwe jest po zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu dostępnego na stronie Organizatora oraz przy kasach biletowych podczas Gali.

§5
Nagrody

1. Nagrodą główną do wygrania w Finale Konkursu jest organizacja przyjęcia weselnego w Restauracji Hotelu BOSAK dla 50 osób za kwotę nie wyższą niż 11 000 zł (w cenie wynajem sali i menu).
2. Nagrody będą podzielone na pulę finałową (sześć nagród, w tym główna) oraz pulę dodatkową.
3. Lista nagród, w tym nagród finałowych oraz dodatkowych, a także ich fundatorów na bieżąco będzie publikowana w trakcie trwania konkursu na stronie Organizatora, niezwłocznie po ich zgłoszeniu przez fundatorów.
4. Nagrody nie podlegają wymianie na inne, ani też wymianie na pieniądze częściowo lub w całości.
5. Szczegółowe warunki realizacji nagród określają ich fundatorzy.
6. Organizator nie jest fundatorem nagród.
7. Organizator na dzień rozpoczęcia Konkursu przewiduje nie mniej niż 6 nagród finałowych oraz nie mniej niż 15 nagród dodatkowych, które zostaną przyznane dla Uczestników, którzy nie zakwalifikowali się do Finału.
8. Organizator zastrzega możliwość zwiększenia ilości nagród, o czym poinformuje na stronie internetowej.

§6
Zasady Konkursu i wyłanianie zwycięzców

1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu chyba, że wprost z Regulaminu wynika odesłanie do innych dokumentów lub źródeł informacji zawierających opis określonych elementów Konkursu.
2. Uczestnictwo w konkursie rozpoczyna się z chwilą wzięcia udziału w przynajmniej jednej z dwóch części kwalifikacji.
3. Kwalifikacje Internetowe - część odbywająca się na Facebooku,
a) czas trwania od 29 grudnia 2019 do 23 stycznia 2020 godzina 23:59
b) udział polega na przesłaniu prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w §4 ust. 3 oraz dołączeniu do niego zdjęcia Uczestników (przyszłej pary młodej),
c) przesłane zdjęcie nie może zawierać żadnych tekstów, znaków graficznych oraz innych dodatkowych elementów graficznych.
d) na zdjęcie organizator naniesie graficzną informację o udziale w konkursie Gali, na co Uczestnicy wyrażają zgodę,
e) zdjęcie z naniesioną na nie grafiką zostanie opublikowane przez Organizatora na facebookowym fanpage’u Wielka Gala Ślubna
f) zadaniem uczestników jest uzyskanie największej liczby unikalnych udostępnień publicznych posta ze swoim zdjęciem z nałożoną grafiką oraz największej liczby jego unikalnych polubień,
g) trzy pary Uczestników (przyszłych par młodych), których zdjęcia uzyskają najwięcej unikalnych publicznych udostępnień przechodzą do finału,
h) w przypadku kiedy identyczną ilość unikalnych publicznych udostępnień uzyska więcej niż jedno zdjęcie rozstrzygać będzie liczba unikalnych polubień zdjęcia (to, które uzyska więcej polubień będzie sklasyfikowane wyżej). Gdyby także liczba polubień była identyczna wygrywa zdjęcie, które było wcześniej zgłoszone do konkursu (liczy się data przesłania Organizatorowi zdjęcia poprzez formularz zamieszczony na stronie e-wesele.pl),
i) do obliczenia ilości unikalnych publicznych udostępnień oraz ilości unikalnych polubień poszczególnych Zdjęć przesłanych do Konkursu Organizator użyje narzędzi do statystyk dostępnych w Serwisie Facebook,
j) zabrania się pozyskiwania głosów poprzez uczestnictwo w grupach typu like za like albo głos za głos oraz kupowania głosów lub udostępnień,
k) w przypadku wykrycia praktyk, o których mowa w poprzednim punkcie Organizator ma prawo usunąć zdjęcie z głosowania i wykluczyć z konkursu Uczestnika, który je zgłosił,
l) Uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do ścisłego finału zostaną o tym fakcie poinformowani mailem najpóźniej do dnia 25 stycznia 2020r.
m) Uczestnicy wysyłając Zdjęcie oświadczają, iż przysługują im wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do nadesłanego Zdjęcia oraz że wszystkie osoby, których wizerunek został uwidoczniony na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycję, a także wyrażają zgodę na ich zamieszczenie na fanpage’ach oraz stronach internetowych Organizatora w czasie trwania Konkursu,
n) ponadto Uczestnik oświadcza, że w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie, nieodpłatnie udziela licencji Organizatorowi na korzystanie z przesłanych zdjęć na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m.in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych,
o) Uczestnik jednocześnie zezwala Organizatorowi na opublikowanie jego imienia, nazwiska jako autora oraz w związku z wykorzystaniem Zdjęcia na wskazanych polach eksploatacji,
p) ponadto Uczestnik niniejszym zezwala Organizatorowi na wykorzystanie przesłanego Zdjęcia w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, na stronie internetowej Organizatora, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora,
q) Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zdjęcia do Konkursu.


1. Kwalifikacje - część odbywająca się na Gali w dniu 26 stycznia 2020 roku,
a) udział w tym etapie mogą wziąć Uczestnicy (przyszłe pary młode), którzy przyjdą na Galę, będą posiadać ważny bilet wstępu i zaakceptują postanowienia niniejszego Regulaminu,
b) Nie mogą brać w nim udziału osoby, które zakwalifikowały się do finału w trybie określonym w ust. 3.
c) Niniejsza część kwalifikacji rozpocznie się najpóźniej o godzinie 10:30 a zakończy o 15:00.

d) W programie scenicznym Gali, który będzie udostępniony zwiedzającym w dniu imprezy, wyznaczone będą trzy godziny kwalifikacji na scenie połączone z walką o finał i nagrody dodatkowe.
e) W każdej z wyznaczonych godzin po sygnale danym przez konferansjera jedna para, która jako pierwsza prześle za pomocą SMS na wskazany numer telefonu prawidłową odpowiedź na pytanie lub pierwsza wykona określona przez konferansjera zadanie zdobędzie miejsce w finale.
f) ponadto Uczestnik oświadcza, że w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie, nieodpłatnie udziela licencji Organizatorowi na korzystanie ze zdjęć i filmów na których Uczestnik figuruje, na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m.in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych,
g) Uczestnik jednocześnie zezwala Organizatorowi na opublikowanie jego imienia, nazwiska jako autora oraz w związku z wykorzystaniem Zdjęcia na wskazanych polach eksploatacji,
a) ponadto Uczestnik niniejszym zezwala Organizatorowi na wykorzystanie zdjęć i filmów z jego wizerunkiem w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, na stronie internetowej Organizatora, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.

1. Gra o nagrody dodatkowe.
a) Gra o nagrody z puli dodatkowych towarzyszyć będzie kwalifikacjom, o których mowa w punkcie 4.
b) Zabawa będzie podzielona na minimum 3 tury.
c) Nagrody do zdobycia w tych zabawach, pochodzące z dodatkowej puli, będą więc podzielone na minimum trzy części.
d) Udział będzie polegał na udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na zadane przez konferansjera pytania lub wykonanie określonego przez niego zadania.
e) Odpowiedzi na zadane przez konferansjera pytanie muszą być udzielane drogą SMSową na wskazany każdorazowo przez konferansjera numer telefonu.
f) Nagrodę zdobywa osoba, która jako pierwsza prześle poprawną odpowiedź lub wykona zadanie.
g) Ilość pytań lub zadań w tych turach będzie równa ilości nagród w puli dodatkowej.

1. Finał Konkursu
a) w finale mogą wziąć udział tylko przyszłe pary młode łącznie,
b) uczestnicy zakwalifikowani do Finału (6 przyszłych par młodych) zobowiązani są do osobistego stawiennictwa w biurze targowym z dokumentem tożsamości ze zdjęciem w dniu 26 stycznia 2020r maksymalnie do godziny od 16:30,
c) uczestnicy, którzy nie zastosują się do wymogu, o których mowa w podpunkcie a) nie będą mogły wziąć udziału w Finale,
d) Finał odbędzie się 26 stycznia 2020r. między godziną 16:45 a 17:30 w halach Event Arena, przy ul. Staszica 1 w Szczecinie,
e) Finał Konkursu polega na dwóch zabawach zręcznościowych przeprowadzonych przez Konferansjera,
f) po pierwszej zabawie dwie przyszłe pary młode, które uzyskały najwyższą liczbę punktów przechodzą do kolejnego etapu Finału (kolejnej zabawy),
g) pozostali Uczestnicy, w zależności od ilości punktów uzyskanych podczas pierwszej zabawy, zajmują kolejne miejsca od 3 do 6,
h) podczas drugiego etapu Finału wyłonieni zostaną zwycięscy konkursu, którzy zdobędą nagrodę główną, pozostała para zajmie miejsce 2,
i) nagrody z puli nagród głównych zostaną przyporządkowane do poszczególnych miejsc. Każdy z Uczestników Finału otrzyma nagrodę w zależności od zajętego miejsca,
j) w przypadku mniejszej ilości par niż miejsc w finale o nagrodzie przypadającej na nieobsadzone miejsce zdecyduje kolejny Konkurs przeprowadzony przez Konferansjera, w którym wezmą udział pary, które zajęły miejsca od trzeciego w dół.

§7
Odbiór nagród

1. Uczestnicy, którzy wygrali nagrody dodatkowe będą je odbierali bezpośrednio pod sceną po weryfikacji przesłanej prawidłowej odpowiedzi.
2. Warunkiem odbioru nagrody jest okazanie ważnego biletu.
3. Nagrody główne wygrane w Finale zostaną wręczone Uczestnikom Finału na scenie, bezpośrednio po przeprowadzonych zabawach.
4. Nagrody, które nie zostaną odebrane we wskazanych powyżej miejscach i terminach przepadają.

§8
Reklamacje

1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w formie pisemnej złożone osobiście lub przesłane na adres siedziby Organizatora w terminie do 4 dni od daty zakończenia Konkursu, ale nie później niż do 31.01.2020r.
2. Wszelkie reklamacje winny zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres, datę, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data nadania pisma na poczcie.
4. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
5. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

§9
Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację ich wizerunku (również z ceremonii wręczenia nagród) na stronach internetowych Organizatora, w magazynie ślubnym Uroczystość, na profilu Organizatora na portalu Facebook.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działalność podmiotów świadczących usługi pocztowe lub telekomunikacyjne, w tym zapewniające dostęp do sieci Internet oraz błędne działanie aplikacji.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość oraz sposób realizacji nagród oferowanych przez fundatorów.
4. Wszelkie należne podatki i opłaty skarbowe wynikające z przepisów prawa pokrywają we własnym zakresie laureaci nagród.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy kodeksu cywilnego.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w trakcie trwania konkursu.

 


Załącznik nr 1
do Regulamin Konkursu promującego 16. Wielką Galę Ślubną 2020

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU PRAW AUTORSKICH DO ZDJĘCIA
Oświadczam, iż przysługują mi wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do nadesłanego Zdjęcia oraz że wszystkie osoby, których wizerunek został uwidoczniony na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycję, a także wyrażają zgodę na ich zamieszczenie na fanpage’ach i stronach internetowych Organizatora oraz wydawanym przez Organizatora magazynie „Uroczystość”


ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach związanych z realizacją Konkursu oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (D.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 923 ze zm.).
Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych przez Organizatora fundatorom nagród, a także podmiotom współpracującym w celach związanych z realizacją Konkursu oraz w celach marketingowych. Przyjmuję jednocześnie do wiadomości, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie.

Administratorem danych osobowych jest Sylwia Matczak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Baltic Art z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Chmielewskiego 22. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Organizatora oraz podmiotów współpracujących przy organizacji Konkursu, informacji związanych z Konkursem drogą elektroniczną lub telefoniczną, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz.1204 ze zm.).


Załącznik nr 2
do Regulamin Konkursu promującego 16. Wielką Galę Ślubną 2020,

W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informujemy uczestnika konkursu, że

1. Administratorem danych osobowych jest Baltic Art Sylwia Matczak, ul. Chmielewskiego 22a, 70-028 Szczecin.
2. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wykorzystanie wizerunku w związku z realizacją konkursu Wielkiej Gali Ślubnej zgodnie z udzieloną zgodą.
3. Pani / Pana dane osobowe będą udostępniane jedynie odbiorcom upoważnionym do ich po-zyskania na podstawie przepisów prawa.
4. Pani / Pana dane osobowe mogą zostać zgodnie z udzieloną zgodą podane do powszechnej wiadomości.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu, o którym mowa w pkt 2.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.