Artykuły powiązane

REGULAMIN KONKURSU „Konkurs 14. Wielkiej Gali Ślubnej”

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Konkurs 14. Wielkiej Gali Ślubnej” (dalej „Konkurs”), jest Sylwia Matczak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Baltic Art Sylwia Matczak z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Chmielewskiego 22 posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 629-169-48-31 (dalej „Organizator”).
2. Zasady Konkursu zawarte są w niniejszym regulaminie (dalej „Regulamin”), udostępnionym Uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej Organizatora pod adresem, http://www.e-wesele.pl oraz w miejscu przebiegu, tj. Międzynarodowe Targi Szczecińskie, przy ul. Struga 6-8 w Szczecinie podczas 14. Wielkiej Gali Ślubnej (dalej „Gala”).
3. Konkurs trwa od dnia 2 stycznia 2018 roku do dnia 28 stycznia 2018 roku, w tym zgłaszanie zdjęć przez Uczestników i głosowanie do dnia 25 stycznia 2018.
4. Organizator przeprowadza Konkurs na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz w Internecie w ramach portalu społecznościowego Facebook znajdującego się pod linkiem: http://www.facebook.com (dalej „Serwis Facebook”).
5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią promocyjną, zakładem wzajemnym, loterią fantową, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).

§ 2
Uczestnicy

1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie przyszli małżonkowie, będący pełnoletnimi osobami fizycznymi, stanu wolnego, mieszkający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, zamierzający zawrzeć związek małżeński (dalej „Uczestnicy”).
2. W finale Konkursu podczas Gali obligatoryjny jest udział obojga Uczestników zamierzających zawrzeć związek małżeński.
3. W konkursie nie mogą wziąć udziału:
a) osoby pozostające w związku małżeńskim,
b) osoby, które brały udział w Finale poprzednich edycji Konkursu,
c) pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4. Przystępując do Konkursu, Uczestnicy wyrażają zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie oraz akceptują i zobowiązują się przestrzegać postanowień Regulaminu.

§3
Ogólne zasady konkursu

1. Konkurs składa się z dwóch części: kwalifikacji oraz finału.
2. Kwalifikacje służą wyłonieniu 6 par zamierzających zawrzeć związek małżeński (Uczestników) do części finałowej.
3. Wyłanianie Uczestników odbywać się będzie na 2 sposoby:
a. część kwalifikacyjna odbywająca się na Portalu Facebook, z którego Organizator wyłoni dwie przyszłe pary małżeńskie.
b. część kwalifikacyjna odbywająca się podczas Gali, gdzie Organizator wyłoni cztery przyszłe pary małżeńskie.
4. Podczas finału zadaniem uczestników konkursu będzie uzyskanie największej liczby punktów podczas konkurencji (zabaw) przygotowanych i przeprowadzonych przez Konferansjera.

§4
Przystąpienie do Konkursu

1. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu.
2. Poprzez przystąpienie do Konkursu, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach związanych z realizacją Konkursu oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (D.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 923 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Sylwia Matczak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Baltic Art z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Chmielewskiego 22. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania. Nadto Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora oraz podmiotów współpracujących przy organizacji Konkursu, informacji związanych z Konkursem drogą elektroniczną lub telefoniczną, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz.1204 ze zm.).
3. Przystąpienie do części konkursu opisanej w §3 ust. 3 lit. a odbywa się poprzez zakup co najmniej jednego biletu wstępu na Galę oraz przesłanie za pomocą formularza znajdującego się na Stronie Organizatora, Zdjęcia Uczestników (przyszłej pary młodej) oraz następujących danych osobowych Uczestników:
a. imiona i nazwiska Uczestników (przyszłej pary młodej),
b. adres e-mail do korespondencji,
c. nr telefonu,
d. planowaną datę ślubu,
4. Przystąpienie do części konkursu §3 ust. 3 lit. b odbywa się poprzez obecność na Gali z posiadanym ważnym biletem wstępu i nie wymaga wypełniania formularza. Przystąpienie do Konkursu na tym etapie możliwe jest po zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu dostępnego na stronie Organizatora oraz przy kasach biletowych podczas Gali.

§5
Nagrody

1. Nagrodą główną do wygrania w Finale Konkursu jest organizacja przyjęcia weselnego w Dworek nad Regą dla 50 osób i za kwotę nie wyższą niż 10 500 zł (w cenie wynajem sali i menu)
2. Pozostała lista nagród, w tym nagród finałowych oraz dodatkowych, a także ich fundatorów na bieżąco będzie publikowana w trakcie trwania konkursu na stronie Organizatora, niezwłocznie po ich zgłoszeniu przez fundatorów.
3. Nagrody nie podlegają wymianie na inne, ani też wymianie na pieniądze częściowo lub w całości.
4. Szczegółowe warunki realizacji nagród określają ich fundatorzy.
5. Organizator nie jest fundatorem nagród.
6. Organizator na dzień rozpoczęcia Konkursu przewiduje nie mniej niż 6 nagród finałowych oraz nie mniej niż 25 nagród dodatkowych, które zostaną przyznane dla Uczestników, którzy nie zakwalifikowali się do Finału.
7. Organizator zastrzega możliwość zwiększenia ilości nagród, o czym poinformuje na stronie internetowej.

§6
Zasady Konkursu i wyłanianie zwycięzców

1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu chyba, że wprost z Regulaminu wynika odesłanie do innych dokumentów lub źródeł informacji zawierających opis określonych elementów Konkursu.
2. Uczestnictwo w konkursie rozpoczyna się z chwilą wzięcia udziału w przynajmniej jednej z dwóch części kwalifikacji.
3. Kwalifikacje Internetowe - część odbywająca się na Facebooku,
a) czas trwania od 2 stycznia 2018 do 25 stycznia 2018 godzina 23:59
b) udział polega na zakupie co najmniej jednego biletu wstępu na Galę oraz przesłaniu prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w §4 ust. 3 oraz dołączeniu do niego zdjęcia Uczestników (przyszłej pary młodej),
c) przesłane zdjęcie nie może zawierać żadnych tekstów, znaków graficznych oraz innych dodatkowych elementów graficznych.
d) na zdjęcie organizator naniesie graficzną informację o udziale w konkursie Gali, na co Uczestnicy wyrażają zgodę,
e) zdjęcie z naniesioną na nie grafiką zostanie opublikowane przez Organizatora na facebookowym fanpage’u e-wesele.pl,
f) zadaniem uczestników jest uzyskanie największej liczby unikalnych udostępnień publicznych posta ze swoim zdjęciem z nałożoną grafiką oraz największej liczby jego unikalnych polubień,
g) dwie pary Uczestników (przyszłych par młodych), których zdjęcia uzyskają najwięcej unikalnych publicznych udostępnień przechodzą do finału,
h) Pozostałym parom uczestników zostaną przyporządkowane nagrody z puli nagród dodatkowych przewidzianych na tę część kwalifikacji.
i) w przypadku kiedy identyczną ilość unikalnych publicznych udostępnień uzyska więcej niż jedno zdjęcie rozstrzygać będzie liczba unikalnych polubień zdjęcia (to, które uzyska więcej polubień będzie sklasyfikowane wyżej). Gdyby także liczba polubień była identyczna wygrywa zdjęcie, które było wcześniej zgłoszone do konkursu (liczy się data przesłania Organizatorowi zdjęcia poprzez formularz zamieszczony na stronie e-wesele.pl),
j) do obliczenia ilości unikalnych publicznych udostępnień oraz ilości unikalnych polubień poszczególnych Zdjęć przesłanych do Konkursu Organizator użyje narzędzi do statystyk dostępnych w Serwisie Facebook,
k) zabrania się pozyskiwania głosów poprzez uczestnictwo w grupach typu like za like albo głos za głos oraz kupowania głosów lub udostępnień,
l) w przypadku wykrycia praktyk, o których mowa w poprzednim punkcie Organizator ma prawo usunąć zdjęcie z głosowania i wykluczyć z konkursu Uczestnika, który je zgłosił,
m) Ogłoszenie wyników tej części kwalifikacji odbędzie się w dniu 28 stycznie 2018 roku na Gali, nie później niż do godziny 12:00. Lista będzie dostępna w biurze targowym.
n) uczestnicy wysyłając Zdjęcie oświadczają, iż przysługują im wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do nadesłanego Zdjęcia oraz że wszystkie osoby, których wizerunek został uwidoczniony na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycję, a także wyrażają zgodę na ich zamieszczenie na fanpage’ach oraz stronach internetowych Organizatora w czasie trwania Konkursu,
o) ponadto Uczestnik oświadcza, że w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie, nieodpłatnie udziela licencji Organizatorowi na korzystanie z przesłanych zdjęć na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m.in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych,
p) Uczestnik jednocześnie zezwala Organizatorowi na opublikowanie jego imienia, nazwiska jako autora oraz w związku z wykorzystaniem Zdjęcia na wskazanych polach eksploatacji,
q) ponadto Uczestnik niniejszym zezwala Organizatorowi na wykorzystanie przesłanego Zdjęcia w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, na stronie internetowej Organizatora, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora,
r) Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zdjęcia do konkursu.

4. Kwalifikacje - część odbywająca się na Gali w dniu 28 stycznia 2018 roku,
a) udział w tym etapie mogą wziąć Uczestnicy (przyszłe pary młode), którzy przyjdą na Galę, będą posiadać ważny bilet wstępu i zaakceptują postanowienia niniejszego Regulaminu,
b) Nie mogą brać w nim udziału osoby, które zakwalifikowały się do finału w trybie określonym w ust. 3.
c) Niniejsza część kwalifikacji rozpocznie się najpóźniej o godzinie 10:30 a zakończy o 15:00
d) Udział w tej części kwalifikacji polega na zrobieniu sobie przez parę Uczestników zdjęcia na którym wyeksponowany będzie trzymany przez nich Magazyn Ślubny Uroczystość.
e) Zdjęcie to należy przesłać w formie MMS na nr telefonu Organizatora, który zostanie wskazany w późniejszym terminie. Oprócz zdjęcia w tym samym MMs-się należy przesłać także:
i. imiona i nazwiska Uczestników (przyszłej pary młodej),
ii. adres e-mail do korespondencji,
iii. nr telefonu, jeśli jest inny niż ten, z którego wysyłany jest MMS
iv. planowaną datę ślubu (może być przybliżona)

f) Każda para może zgłosić do konkursu tylko jedno zdjęcie. W przypadku złamania niniejszej zasady spowoduje to dyskwalifikację pary Uczestników, która dopuściła się takiego złamania zasad niniejszego regulaminu.
g) Spośród pozyskanych tą drogą zdjęć Organizator wybierze zdjęcia najbardziej zwariowane i pomysłowe w ilości odpowiadającej liczbie nagród. Przy czym 4 pary, których zdjęcia zostaną uznane przez Organizatora za najciekawsze zostaną zakwalifikowane do Finału. Pozostałym wybranym parom zostaną przyporządkowane nagrody z listy nagród dodatkowych przewidzianych do tej części kwalifikacji.
h) Około godziny 16:00 Organizator udostępni w biurze targowym listę finalistów oraz laureatów nagród dodatkowych.
i) uczestnicy wysyłając zdjęcie oświadczają, iż przysługują im wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do nadesłanego zdjęcia oraz że wszystkie osoby, których wizerunek został uwidoczniony na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycję, a także wyrażają zgodę na ich zamieszczenie na fanpage’ach oraz stronach internetowych Organizatora w czasie trwania Konkursu,
j) ponadto Uczestnik oświadcza, że w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie, nieodpłatnie udziela licencji Organizatorowi na korzystanie z przesłanych zdjęć na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m.in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych,
k) Uczestnik jednocześnie zezwala Organizatorowi na opublikowanie jego imienia, nazwiska jako autora oraz w związku z wykorzystaniem Zdjęcia na wskazanych polach eksploatacji,
l) ponadto Uczestnik niniejszym zezwala Organizatorowi na wykorzystanie przesłanego Zdjęcia w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, na stronie internetowej Organizatora, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora,
m) Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zdjęcia do konkursu.

5. Finał Konkursu
a) w finale mogą wziąć udział tylko przyszłe pary młode łącznie,
b) Uczestnicy zakwalifikowani do Finału (6 przyszłych par młodych) zobowiązani są do osobistego stawiennictwa w biurze targowym z dokumentem tożsamości ze zdjęciem w dniu 28 stycznia 2018r maksymalnie do godziny od 16:30,
c) Uczestnicy, którzy nie zastosują się do wymogu, o których mowa w podpunkcie a) nie będą mogły wziąć udziału w Finale,
d) Finał odbędzie się 28 stycznia 2018r. między godziną 16:45 a 17:30 w halach Międzynarodowych Targów Szczecińskich, przy ul. Struga 6-8,
e) Finał Konkursu polega na dwóch zabawach zręcznościowych przeprowadzonych przez Konferansjera,
f) po pierwszej zabawie dwie przyszłe pary młode, które uzyskały najwyższą liczbę punktów przechodzą do kolejnego etapu Finału (kolejnej zabawy),
g) pozostali Uczestnicy, w zależności od ilości punktów uzyskanych podczas pierwszej zabawy zajmują kolejne miejsca od 3 do 6,
h) podczas drugiego etapie Finału wyłonieni zostaną zwycięscy konkursu, którzy zdobędą nagrodę główną, pozostała para zajmie miejsce 2,
i) nagrody z puli nagród głównych zostaną przyporządkowane do poszczególnych miejsc. Każdy z Uczestników Finału otrzyma nagrodę w zależności od zajętego miejsca,
j) w przypadku mniejszej ilości par niż miejsc w finale o nagrodzie przypadającej na nieobsadzone miejsce zdecyduje kolejny Konkurs przeprowadzony przez Konferansjera, w którym wezmą udział pary, które zajęły miejsca od trzeciego w dół.

6. Nagrody dodatkowe będą przyznawane kolejnym Uczestnikom, którzy w kwalifikacjach określonych w ust. 3 i 4 nie zakwalifikowali się do Finału, przy czym:
a) w części odbywającej się na Portalu Facebook nagrodzeni zostaną uczestnicy od miejsca trzeciego do wyczerpania nagród z puli przeznaczonej dla tej części konkursu,
b) w części odbywającej się na Gali nagrodzeni zostaną uczestnicy od miejsca piątego do wyczerpania się nagród z puli przeznaczonej dla tej części konkursu,
c) Listę uczestników, którym przyznano nagrody w części kwalifikacji Internetowych, o których mowa w par 6 ust. 3 zostanie opublikowana w biurze targowym w dniu 28 stycznia 2018 roku najpóźniej do godziny 12:00
d) Listę uczestników, którym przyznano nagrody w kwalifikacjach, o których mowa w paragrafie 6 ust. 4 zostanie opublikowana w dniu 28 stycznia 2018 w biurze targowym, około godziny 16:00§7
Odbiór nagród

1. Uczestnicy, którzy wygrali nagrody dodatkowe mogą je odebrać podczas trwania Gali, tj. w dniu 28 stycznia 2018r. w godzinach od 12:15 do 18:00 na oznakowanym stoisku e-wesele.pl.
2. Warunkiem odbioru nagrody jest okazanie ważnego biletu oraz dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
3. Nagrody główne wygrane w Finale zostaną wręczone Uczestnikom Finału na scenie, bezpośrednio po przeprowadzonych zabawach.
4. Nagrody, które nie zostaną odebrane we wskazanych powyżej miejscach i terminach przepadają.

§8
Reklamacje

1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w formie pisemnej złożone osobiście lub przesłane na adres siedziby Organizatora w terminie do 3 dni od daty zakończenia Konkursu, ale nie później niż do 31.01.2018r.
2. Wszelkie reklamacje winny zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres, datę, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data nadania pisma na poczcie.
4. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
5. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

§9
Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację ich wizerunku (również z ceremonii wręczenia nagród) na stronach internetowych Organizatora, w magazynie ślubnym Uroczystość, na profilu Organizatora na portalu Facebook.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działalność podmiotów świadczących usługi pocztowe lub telekomunikacyjne, w tym zapewniające dostęp do sieci Internet oraz błędne działanie aplikacji.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość oraz sposób realizacji nagród oferowanych przez fundatorów.
4. Wszelkie należne podatki i opłaty skarbowe wynikające z przepisów prawa pokrywają we własnym zakresie laureaci nagród.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy kodeksu cywilnego.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w trakcie trwania konkursu.


Załącznik nr 1
do Regulamin Konkursu promującego 14. Wielką Galę Ślubną 2018

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU PRAW AUTORSKICH DO ZDJĘCIA
Oświadczam, iż przysługują mi wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do nadesłanego Zdjęcia oraz że wszystkie osoby, których wizerunek został uwidoczniony na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycję, a także wyrażają zgodę na ich zamieszczenie na fanpage’ach i stronach internetowych Organizatora oraz wydawanym przez Organizatora magazynie „Uroczystość”


ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach związanych z realizacją Konkursu oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (D.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 923 ze zm.).
Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych przez Organizatora fundatorom nagród, a także podmiotom współpracującym w celach związanych z realizacją Konkursu oraz w celach marketingowych. Przyjmuję jednocześnie do wiadomości, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie.

Administratorem danych osobowych jest Sylwia Matczak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Baltic Art z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Chmielewskiego 22. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Organizatora oraz podmiotów współpracujących przy organizacji Konkursu, informacji związanych z Konkursem drogą elektroniczną lub telefoniczną, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz.1204 ze zm.).